Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Sjöbutiken (Mr Current AB, org.nr. 556596-4573), (”Sjöbutiken”) behandlar dina personuppgifter. Sjöbutiken kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Denna integritetspolicy gäller för Sjöbutikens kunder och kontoinnehavare som använder tjänsterna på sjobutiken.se.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Sjöbutiken är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till Sjöbutiken och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Sjöbutiken behandlar personuppgifter om personer som besöker och använder Sjöbutikens tjänster och genomför köp på Sjöbutikens webbplats (sjobutiken.se) samt personer som är kontoinnehavare, dvs. personer som innehar ett konto på sjobutiken.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är personnummer, namn, IP-adresser och e-postadresser.

För dig som handlar genom Sjöbutikens webbplats eller har ett användarkonto hos Sjöbutiken samlar vi bland annat in följande uppgifter: namn, kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer, IP-nummer och information om din användning av Sjöbutikens webbplats, information om dina beställningar, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden, samt betalningsinformation och betalningshistorik.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund eller kontoinnehavare inhämtar och behandlar Sjöbutiken personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, dvs. framför allt administrera din beställning och leverera dina varor. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för hantering av garantiärenden. Personnummer krävs även vid eventuell kreditupplysning. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Sjöbutiken inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som kund på vår webbplats eller kontoinnehavare i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Sjöbutiken har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Sjöbutikens bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sjöbutiken sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering och gallring. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Sjöbutiken. Behandling av personuppgifter kan även komma ske av någon av våra koncernbolag, samarbetspartners, leverantörer eller övriga utomstående såsom transportföretag och kredit- och fakturahandläggare, däribland Klarna AB (http://www.klarna.se) och Pay & Read (http://www.pay-read.com).

Sjöbutiken kan även behöva lämna ut dina personuppgifter till relevant tredje part på grund av skyldighet i lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sjöbutiken.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU/ESS. Sjöbutiken kan dock komma att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES för det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Sjöbutiken kommer då att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

Kakor (cookies)

Sjöbutikens webbplats använder cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Om du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem i vår policy rörande kakor (cookies).

Profilering

Om du är kontoinnehavare kan Sjöbutiken komma att behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Sjöbutiken, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse och begränsning. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du anser att Sjöbutiken behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi i vissa fall inte kan radera dina personuppgifter, exempelvis om du har en pågående order som inte har skickats.

Rätt att invända. Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet. Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Sjöbutiken som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att lämna in klagomål. Om du anser att Sjöbutiken behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Ändringar av policyn

Sjöbutiken kan behöva uppdatera integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Sjöbutiken:

SJÖBUTIKEN (Mr Current AB), org.nr. 556596-4573

Köpmansgatan 14

263 38 Höganäs, Sverige

Telefonnummer: 042 – 34 31 80

E-postadress: info@sjobutiken.se